Korting op bedrijfsvoorheffing


korting op bedrijfsvoorheffing

onder de non-profitsector vallen de werkgevers die onder de sociale maribelregeling ressorteren, de beschutte werkplaatsen (PC 327) en de PCs 318, 318.01 en 318.02. De methode die gebruikt wordt is de eenvoud zelve. Artikel 15 bepaalt dat de vennootschappen of de natuurlijke personen voor het laatst afgesloten boekjaar, dienen te voldoen aan 2 van de 3 voorwaarden om als kleine vennootschap te worden gedefinieerd en aldus in aanmerking te komen voor die verhoogde vrijstelling: jaargemiddelde van het personeelsbestand. De algemene, iPA-korting van 1 blijft behouden voor de werkgevers van de non-profitsector.

De overheid probeert de loonkost te drukken door aan ondernemingen kortingen op de bedrijfsvoorheffing toe te staan, indien aan bepaalde voorwaarden. Op de hierboven vermelde kaarten worden deze gemeenten lichtbruin ingekleurd. Ondernemingen komen enkel in aanmerking indien ze bijkomende arbeidsplaatsen cre ren op een vestiging die in de afgebakende zone is gelegen. Eveneens dient er een duidelijke link te zijn tussen de investering en de betrokken vestiging. Ondernemingen Personeel en loon.korting op bedrijfsvoorheffing

Aangifte; Berekening; Vrijstellingen; Studenten. De algemene IPA- korting van 1 werd op 1 april. Het aldus bekomen bedrag wordt in mindering gebracht van de totaliteit van de bedrijfsvoorheffing die.

Via een koninklijk besluit kan de korting tgv 50 procent trouwens opgetrokken worden tot maximaal 75 procent. In de regel moet de werkgever 50 procent van de bedrijfsvoorheffing die hij moet inhouden op de belastbare bezoldiging van haar onderzoeker, niet doorstorten naar de ontvanger directe belastingen. Als aan al deze vier voorwaarden is voldaan, mag de vennootschap-werkgever 50 procent van de bedrijfsvoorheffing voor zich houden op de bezoldigingen die ze uitbetalen of toekennen aan wetenschappelijk personeel dat als werknemer door deze vennootschap wordt tewerkgesteld. Voor zover de werkgever die gebruik kan maken van de niet volledige doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, onderworpen is aan de personen- of vennootschapsbelasting, zal die uiteraard in de regel belast worden op het stuk dat niet moet doorgestort worden. Desgevallend moeten de schuldenaars de nominatieve lijst opsplitsen in een lijst met de werknemers die ressorteren onder paritaire comit├ęs die de Sociale Maribel kunnen genieten en een lijst met andere werknemers. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. In het geval dat voor de werknemer te veel bedrijfsvoorheffing is ingehouden, zal hem die terugbetaald worden bij de inkohiering van zijn aangifte in de personenbelasting. Een schematisch overzicht Wie? Grosso modo komt die hier op neer. Maar ook hier kan de Koning beslissen het percentage van 25 procent te verhogen tot 50 procent. Ook al heeft de overheid die niet betaald gekregen.


Sitemap